[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Ơn giời tỉ phú đây rồi: Chuyện Công Phượng & Hòa minzy, phóng viên VTV mất điện thoai

\"Ơn giờ tỉ phú đây rồi!\" được điều chế bởi Audio Vlogger Tuyền Văn Hóa:
- Facebook: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
- Fan Page: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.][Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]