Tình trạng máy nhận vào bị mã bảo vệ
ace thao phím cứng như sau nhé
1- Nhấn giữ volume - và volume + và phím nguồn nhé.>> chờ tới khi nào rung cái lên logo con android thì thả phím nguồn ra
2- Thao tác nhấn volume - để di chuyển tới chỗ ace cần làm nhé
3- lượm tìn nhé
và đây là hình ảnh của e nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.][Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.][Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]