nay e nhận em sky a860l chết nguồne tháo ra thấy chạp treo kim 0,1 chồm ic nguồnai có cao kiến gì giúp e 1tay vợi ạthanhs các bác trước hiii