nay e nhận con a800 liệt cảm ứng tét cảm ứng khác k được
có mêm # ngồi lò mò do cuối cùng cũng ok
chia sẻ a e ai pýt ui xin chém nhẹ tay nha hii
e k nhìn thấy chỗ up ảnh nên mượn tam ảnh web # a e fix lại hộ nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]