Tool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
rom tiếng việt Adroi 4.0.4 : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]