i997UCKI5 stock rom 2.2.1 : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]Hoặc load tại đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]