E120L-Final

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]Linh 2:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Pass: 05121986


Rom mod trên nền [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
được việt hóa bởi Thúc linh (BSlinh)

Đã xin phép anh linh trước khi mod trên nền rom của anh đã build.

Tác Giả Việt Hóa:Thúc Linh.

Tác Giả Mod Rom:thanhnamPDAviet.


* Giữ nguyên tính năng stock để có độ ổn định cao nhất.

* Xóa kí tự hàn & áp hàn.

* Thay logo LTA của galaxy S4 hàn (vì thấy đẹp hơn logo quốc tế ).

* Fix sms 160KT (BY BSlinh )

* Mod thêm Phím home & Phím nguồn + Giao diện S4 trong suốt...

* Thêm của sổ trình duyệt hoạt động như trên Note2.


Ảnh demo:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]