máy nhày sữ cố mạng tạm thời hoài trên màn hình,khôi phục tất cã cài đặt góc ko hết.fasht tool này cũng ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]