Masstel C508i MSTAR 8532B cable P-05B
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]