Masstel C260 - cable P-10C , SPD-CPU 6610-20
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]