Masstel C21 MTK6253 , cable P-10C
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]