Như tiêu đề nhận con 5s mất đèn đo đạc loanh quanh not thấy vấn đề gì lạ. dò sơ đồ hơi khó nhìn cho cái sơ đồ trung của này. anh em gặp cứ xúc thôi.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]