THANK [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
như tiêu đề đóng cặp cây iphone 4 , đóng ok active ok mất sóng => đo ngay tại tp24_rf thấy sập mass
ngồi gỡ c343 c172 c69 c79 c85 c78 c86 c73 c75 c81 c84 ra vẫn chập

gỡ 4 con công suất 3g ra hết chập => thay con u19_rf là có sóng 3g việt nam , 3 con kia bỏ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]