Giải pháp remove icloud ipad ở đây.

* Đối với máy 3g :
- Nguyên tắc phải convert về wifi sau đó active với chính seri của chính nó ( có thể ít hôm apple sẽ chặn cái này )

Ipad 2 :
Remove R1205 sau đó máy dính DFU check với itunes nhận là ipad là ok, sau đó chọn file wifi chạy xong sẽ active ok

Ipad mini / 3 / 4 :
Remove R1204 sau đó máy dính DFU check với itunes nhận là ipad là ok, sau đó chọn file wifi chạy xong sẽ active ok

* Đối với máy wifi:
- Đục ổ cứng ra và đổi seri thành 1 thiết bị bất kì nào đó đều active ok, kể cả seri của iphone nhưng nên đổi theo đúng model.


nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]