Tiếng Việt S4 M919 4.4.4 By Steam

File build tar trên nền stock M919TMBFNH7
Hard Reset không mất Tiếng Việt
Xóa hết App Tmobile + Remove Knox
Ngôn ngữ mặc định là Tiếng Việt
Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Model name: GALAXY S4
Country: USA (T-Mobile)
Version: Android 4.4.4
Changelist: 2437203
Build date: Wed, 27 Aug 2014 12:41:58 +0000

Prodct Code: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
PDA: M919TMBFNH7
CSC: M919TMBFNH7
MODEM: M919UVUFNH7

Link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Pass: STEAM2014

Link odin cho anh em ^^ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.][Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]