[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]


Hướng dẫn

1 : Tháo Pin ra khoản 1 phut
2 : gắn pin vào Nhân nút Volume - và Nguồn đến khi hiện logo android thả nguồn giữ volume cho đến khi
hiện màn hình xanh
3 : Dùng volume - đến mục FACTORY RESET và nhân nút nguồn
4 : Chờ máy khởi động lại